Fan & Fan Clutch Diagram for All Corvette Years

Fan Blade | Fan Blade Bolts | Fan Clutch | Fan Clutch to Water Pump Bolts | Fan to Clutch Nut | Stud

Fan & Fan Clutch Diagram for All Corvette Years